§1 Podmiot

Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą osób korzystających ze sklepu internetowego MEISEL Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice NIP 954-235-67-84, znajdującego się na stronie warsztatyarktyczne.pl

Korzystający ze sklepu zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania.

§2 Warunki zamówienie

 1. Konsument może dokonywać zamówień imprezy turystycznej po uzupełnieniu danych do  na stronie warsztatyarktyczne.pl
 2. Warunkiem złożenia zamówienia przez konsumenta jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.

§3 Składanie zamówienia i płatności

 1. Konsument, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Usług z Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech.
 2. W zamówieniu Konsument dokonuje:
  a) wyboru zamawianej imprezy turystycznej,
  b) oznaczenia adres i danych na jaki ma być wystawiona faktura
  c) wyboru sposobu płatności. Dostępne rodzaje płatności:
  - przelew bankowy
  - karta debetowa/kredytowa
  - płatności elektroniczne
  - BLIK
  - raty PayU
 3. W przypadku gdy należność za zakupiony towar nie zostanie wpłacona w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.
 4. Przedsiębiorca potwierdzi konsumentowi zawarcie umowy na trwałym nośniku najpóźniej ciągu 7 dni od zawarcia.

§4 Proces składania zamówienia

 1. Dokonując zamówienia, Konsument wybiera konkretne imprezy turystyczne, dodaje je do koszyka, w którym może wskazać ich ilość.
 2. W trakcie wyboru przez Konsumenta Towarów może on przejrzeć dotychczas wybrane Towary, klikając na ikonę „Koszyk” w prawym górnym rogu strony.
 3. Konsument musi potwierdzić dane „Zamawiającego” – jest to równoznaczne z danymi do faktury. Po sprawdzeniu i/lub uzupełnieniu danych należy przejść do kolejnego kroku.
 4. W kolejnym kroku Konsument powinien wybrać formę płatności.
 5. Konsument ma możliwość również wpisania uwag do zamówienia.
 6. Do realizacji zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§5 Płatności

 1. Wskazana w momencie składania zamówienia cena Towarów jest wiążąca.
 2. Wskazane ceny Towarów:
  a) zwolnione z podatku VAT (procedura VAT marża)
  b) nie zawierają kosztów biletu lotniczego, chyba że opis przedmiotu stanowi inaczej
 3. Konsument może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  - przelew bankowy
  - karta debetowa/kredytowa
  - płatności elektroniczne
  - BLIK
  - raty PayU
  Chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub wpłynięcia wpłaty na konto bankowe w przypadku wyboru przelewu bankowego.

§6 Odpowiedzialność sklepu

 1. Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) wszelkie następstwa wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.
  b) sposób, w jaki Konsument korzysta ze sklepu internetowego ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  c) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Konsumenta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
  d) ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Towarów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.

§7 Obowiązki konsumenta

 1. Konsument zobowiązuje się do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich,
  b) wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem.
 2. Wszystkie Towary elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane bez wyraźnej zgody Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech jest zabronione.

§8 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej w terminie 3 dni od zakupu, jeżeli do dnia wyjazdu pozostaje więcej niż 30 dni.
 2. Zwrot wpłaconych środków zostanie przelany w ciągu 14 dni od rezygnacji z uczestnictwa na konto podane w umowie.
 3. Od kwoty zwrotu zostaną potrącone wszelkie koszty poniesione przez Warsztaty Arktyczne w celu realizacji umowy (np. zakupu biletów lotniczych itp.)

§9 Reklamacje

 1. Konsument ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu oraz realizacji zamówień i imprezy turystycznej.
 2. Reklamacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres e-mail sklep@warsztatyarktyczne.pll treści formularza na końcu regulaminu Sklepu. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które nie posiadają wszystkich danych wskazanych w Formularzu reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, Konsumenta zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Konsument o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji zostanie poinformowany w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Konsumenta w reklamacji.
 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Konsumenta Towaru, do reklamacji należy dołączyć przesłaną elektronicznie fakturę.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Meisel Katarzyna Majzel-Pospiech dokona wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Konsumenta dla paczek opłacanych przy odbiorze za pobraniem oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.
 7. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.
 8. Dane do kontaktu:
  Dane adresowe:
  MEISEL Katarzyna Majzel-Pośpiech,
  ul. Poleska 16/2,
  40-733 Katowice,
  e-mail sklep@warsztatyarktyczne.pl,
  tel. +48 602575648

§10 Postanowienia końcowe

 1. Towary i informacje prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2021 r.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

MEISEL Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice, tel. +48 602 575648, e-mail: sklep@warsztatyarktyczne.pl

– Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

……………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………

– Adres konsumenta(-ów) ……………

– Data …………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

FORMULARZ REKLAMACJI

– Adresat:

MEISEL Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice, tel. +48 602 575648, e-mail: sklep@warsztatyarktyczne.pl

– Zgłaszam reklamację dla następujących Towarów/Usług:

…………………………………

Z powodu ………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………

– Adres konsumenta(-ów) ………………

– Data …………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zapisz się na newsletter...

... i bądź na bieżąco.
Wysyłam tylko informacje o nowych lub zakończonych warsztatach czy ciekawych wpisach na blogu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować.